Factorytalk View SE -Rockwell Automation

 Các cấu hình HMI -Factorytalk View SE

Phần mềm Factorytalk View SE của Rockwell Automation có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng HMI khác nhau, từ các ứng dụng độc lập đơn lẻ đến các ứng dụng phần tán gồm nhiều Server và Client.

Về cơ bản, một hệ HMI bao gồm các thành phần sau đây:

·        FactoryTalk Directory Server

·        FactoryTalk Activation

·        1 or more HMI Server(s)

·        1 or more Data Server(s)

·        1 or more Client(s)

Tùy theo quy mô mà có thể triển khai trên một hoặc nhiều máy tính như các tham khảo bên dưới

Cấu hình 1: Một máy tính độc lập (Station)

Trong cấu hình này, phần mềm Factorytalk View SE chỉ chạy trên một máy tính A để kết nối với các PLC.

Cấu hình 2 (Server/Client): Các thành phần của Factorytalk View SE chạy trên nhiều máy tính khác nhau

Ở đây ta có thể cấu hình HMI Server, Data Server … trên các máy tính riêng biệt nhằm giảm tải cho các máy tính hoặc số lượng Controller vượt quá giới hạn khuyến cáo khi chạy trên một máy tính

Cấu hình 3 (Server/Client): Hệ thống lớn, gồm cả Domain Controller

Trong cấu hình này, số lượng máy Client lên đến 50/Application, các máy server cấu hình chạy dự phòng sự cố.

Lưu Ý:

·        Một Data Server (Rslinx Enterprise) không nên kết nối hơn 20 PAC (Controllogix, Compactlogix), nếu vượt quá thì phải tách làm 2 Data Server

Tham khảo: 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qr/iasimp-qr010_-en-p.pdf

 


0 Nhận xét

//// ///